قبلی    بعدی
سمینار کاربردی HSE در جوشکاری و برشکاری فلزات ... ( نمایش متن کامل خبر )

برگزاری پنجمین دوره "اصول جوشکاری خطوط لوله بر اساس API1104 " در شرکت پایانه های نفتی خارک ... ( نمایش متن کامل خبر )

حضور موسسه گسترش علم و فن جوش بعنوان برگزار کننده کارگاه های آموزشی جانبی شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران ... ( نمایش متن کامل خبر )

تشکیل انجمن صنفی مهندسین جوش استان خوزستان (WESK) به عنوان اولین انجمن صنفی کارگری مهندسین جوش در کشور ... ( نمایش متن کامل خبر )

برگزاری اولین جلسه انجمن مهندسین جوش استان خوزستان ... ( نمایش متن کامل خبر )

تشکیل مجمع انجمن مهندسین جوش استان خوزستان ... ( نمایش متن کامل خبر )

برگزاری پنجمین دوره "انتخاب مواد بر مبنای کلید فولاد KS" ... ( نمایش متن کامل خبر )

"برگزاری چهارمین دوره " بازرسی فنی رنگ و پوشش های صنعتی ... ( نمایش متن کامل خبر )

برگزاری دوازدهمین دوره " بازرسی جوش CWI " در موسسه گسترش علم و فن جوش ... ( نمایش متن کامل خبر )

برگزاری اولین دوره "بازرسی جوش لوله کشی فرآیندی" در موسسه علم و فن جوش ... ( نمایش متن کامل خبر )

قبلی    بعدی